عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

ظرفیت بار استاتیکی و ضریب اطمینان ان چگونه محاسبه میشود؟

ظرفیت حمل بار استاتیکی بلبرینگ ها مطابق با استاندارد ISO 76:1987 معادل با تنش سطحی در مرکز اجزای غلتنده یا همان سطح غلتش بلبرینگ با وجود داشتن بیشترین بار به صورت زیر می باشد:

۴۶۰۰ Mpa برای بلبرینگ های خود تنظیم

۴۲۰۰ Mpa برای بلبرینگ های دیگر

۴۰۰۰ Mpa برای همه رولبرینگ ها

 

این تنش باعث تغییر شکل دائمی به اندازه تقریبی ۰٫۰۰۰۱ قطر ساچمه بلبرینگ بر روی آن یا سطح غلتش بلبرینگ می شود که برای:

    بلبرینگ های شعاعی ، بار شعاعی خالص
    و برای بلبرینگ های محوری ، بار محوری خالص

که در مرکز عمل می‌کند در نظر گرفته می‌شود.

 

 
ظریب اطمینان کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار استاتیکی آن

بارهای استاتیکی وارد بر بلبرینگ با محاسبه ضریب اطمینان استاتیکی آن که در زیر تعریف شده است :

S0=Co/Po

Co=  ظرفیت اسمی حمل بار استاتیکی، kN

Po=  بار معادل استاتیکی وارد بر بلبرینگ، kN

S0= ضریب اطمینان استاتیکی بلبرینگ

 

باید توجه داشت که در محاسبات بار استاتیکی معادل بلبرینگ باید حداکثر بار وارد بر بلبرینگ در نظر گرفته شود و اطلاعات بیشتر در رابطه با مقادیر ضریب اطمینان و محاسبه آن نیز در وبسایت خلیج بلبرینگ آورده شده است.

فارسی