عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

طول عمر بلبرینگ ها وابسته به چه عواملی میباشد؟

 بلبرینگ را می توان به صورت سیستمی در نظر گرفت که در آن عمر هر یک از اجزای بلبرینگ نظیر:

    قفسه بلبرینگ
    روانکار بلبرینگ
    آب بند بلبرینگ

فارسی