عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

سفتی گریس بلبرینگ

سفتی گریس

درجه سفتی گریس‏ها طبق شاخص تعیین شده از سوی NLGI (انجمن ملی روانکاری با گریس) تعیین شده است. درجه سختی گریس‏ها 1، 2 و 3 است که بر روی قوطی آن قید می‏شود.

گریس‏های مورد استفاده در روانکاری بلبرینگ هاا بر حسب شرایط دمای کارکرد برینگ به چهار دسته به شرح ذیل تقسیم می‏شوند.

No.

Grease type

Application temperature

LT

Low Temperature Grease

-50ºC و کمتر از آن

MT

Medium Temperature Grease

- 30ºC ≈ 110ºC

HT

High Temperature Grease

+ 150ºC و بالاتر از آن

LHT

Low and High Temperature Grease

- 50ºC ≈ 150ºC

فارسی