عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

رولبرینگ کروی چیست؟

رولربیرینگ های کروی که در واقع ساچمه های آن به شکل رول یا استوانه ایی میباشد می توانند بارهای خیلی سنگین را تحمل کنند و همچنین در دسته رولبرینگ خود تنظیم می باشند .این بلبرینگ خود تنظیم که میتواند با توجه به کارایی که دارد خود را با شفت و نشیمنگاه شفت و عدم همراستایی آنها تنظیم کند این خصوصیات آنها برای کارهای سنگین و صنایع سنگین در محلهایی که بارهای سنگین اعمال میشوند که با تغیراتی در شفت همراه است مناسب میباشد .

فارسی