عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

رولبرینگ ها

رولبرینگ ها
١. بلبرینگ سیلندری : نیروی شعاعی بیشتری را نسبت به برینگ ها تحمل می کند
چون سطح تماس بیشتری دارند .
٢. رولبرین گ مخروط ی : این برینگ ها قادر به تحمل نیروهای شعاعی است ام ا
نیروهای محوری را فقط در یک جهت تحمل می کند بنابراین به طور معکوس با جفت
خودش به کار می رود .
٣. رولبرینگ سوزنی : دارای تحمل نیروهای شعاعی است در جایی که فضای
شعاعی کمی موجود باشد از این رول استفاده می شود .
۴.رولبرینگ شبکه ای :این رولبرینگ ها دارای خاصیت خود میزان یاست و برای
بارهای ضربه ای مناسب است

فارسی