عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

روش بررسی علت خرابی بلبرینگ ماشین ها

متأسفانه عدم حصول بلبرینگ به طول عمر محاسبه شده امری غیرعادی نیست. دلایل زیادی برای این امر ممکن است وجود داشته باشد. نظیر:
- مقدار بار بیشتر از حد پیش بینی شده.
- روانکاری ناقص یا نامناسب.
- استعمال نادرست.
- آب بندی غیر مؤثر.
- انطباق خیلی فشرده و در نتیجه لقی داخلی کمتر از حد لازم.
هر یک از عوامل فوق الذکر تأثیر خاص خود را بر روی برینگ گذاشته که در نتیجه با بررسی یک برینگ معیوب در بسیاری موارد می توان علت خرابی آن را شناسایی نموده و از بروز مجدد آن جلوگیری کرد.
مبحث حاضر بر این مبنا تهیه شده است. نکته ای که باید به آن اشاره شود اینست که یافتن معانی متمایز برای واژه های خارجی قدری مشکل است. به این ترتیب که در بسیاری موارد حتی با مراجعه به فرهنگ لغات معتبر و گوناگون، معادل فارسی واژه های مورد نظر یکسان بنظر می رسند. لذا جهت تمایز و تشخیص بهتر عیوب قید شده بهتر است تعاریف، علت و تصاویر را نیز کاملاً مد نظر قرار داد.

فارسی