عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

روانکاری بلبرینگ ها

انتخاب نوع ماده روانکار و تجهیزات آب بندی با توجه به موارد زیر صورت میگیرد:

    دمای محیط و دمای کار بلبرینگ
    سرعت بلبرینگ
    روش روانکاری بلبرینگ و نوع ماده روانکار
    آلودگی محیط

فارسی