عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

دلیل عملکرد نادرست بلبرینگ ها

در این مبحث عمومی ترین مشخصه هائی که دلالت بر عملکرد نادرست بلبرینگ دارند مورد بررسی قرار می گیرد. این مشخصه ها عبارتند از:
- داغ کردن برینگ.
- پر سر و صدا بودن برینگ.
- تعویض مداوم برینگ.
- وجود ارتعاش.
- عملکرد نادرست دستگاه.
- شل بودن برینگ بر روی شافت.
- چرخش دشوار شافت.
کنترل چگونگی عملکرد برینگ و اجرای اقدامات لازم جهت رفع عیب در صورت مشاهده علائم فوق الذکر از خرابی برینگ ممانعت خواهد نمود

فارسی