عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

دلیل ساییدگی بلبرینگ ها چیست؟

) سایش:
الف- کمبود روانکار یا نامناسب بودن آن: بررسی و بهبود روانکار و روش روانکاری.
ب- آلودگی توسط مواد زائد: بهبود سیستم آب بندی.

فارسی