عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

در چه شرایطی به ظرفیت بار استاتیکی بلبرینگ توجه میشود؟

توجه به کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار استاتیکی در شرایط:

    دوران بلبرینگ در سرعت‌های کم (n<10r/min)
    حرکات نوسانی آرام
    بلبرینگساکن ولی تحت بار برای مدت زمان زیاد

 

همچنین محاسبه ضریب اطمینان برای کاربرد بلبرینگ و ظرفیت بار استاتیکی که در زمان کوتاه عمل می‌کنند نظیر:

شوک ها

و

بار های حداکثر توان بلبرینگ

در بلبرینگ های در حال دوران ( تحت بار دینامیکی ) یا بلبرینگ های ساکن اهمیت بسیاری دارد.

 

 

فارسی