عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

در حالت کلی مراحل نظافت انواع بلبرینگ و رولبرینگ به ترتیب ذیل می باشد

در حالت کلی مراحل نظافت انواع بلبرینگ و رولبرینگ به ترتیب ذیل می باشد :

ابتدا بلبرینگ و رولبرینگ ها را در یک محلول نفتی سرد غوطه ورد نمایید.
توسط قلم موی مناسب شروع به تمیز کاری بلبرینگ و رولبرینگ نمایید.
بلبرینگ و رولبرینگ ها را در محلول روغن سبک بچرخانید تا حلال از آنها خارج گرد.
بلبرینگ و رولبرینگ های تمیز شده را به دقت بررسی نمایید تا خرابی و یا آلودگی در آنها باقی نمانده باشد.
در صورت سالم بودن و همچنین خروج کامل محلول شوینده و تمیز شدن ، بلبرینگ و رولبرینگ را مجددا در دستگاه نصب و مورد استفاده قرار دهید

فارسی