عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

خزش در بلبرینگ چیست؟

به جابجایی یک حلقه بلبرینگ در حین کار نسبت به شافت یامحفظه اطلاق می شود.

فارسی