عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

خرابی قفسه بلبرینگ

خرابی قفسه بلبرینگ
1) ترک:
الف- کاربرد نادرست.
ب- بارغیرعادی، بار ارتعاشی.
2) تغییر شکل:
الف- کاربرد نادرست.
3) زنگ، خوردگی:
الف- تقویت سیستم آب بندی، کنترل دوره ای روانکار.
ب- فراهم نمودن شرایط لازم جهت ممانعت از زنگ زدن بلبرینگ در انبار کردن آن

فارسی