عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

حرکت‌های یاتاقانها

حرکت‌های یاتاقانها:

 حرکت‌های معمولی که یاتاقان‌ها اجازه آن را می‌دهند عبارتند از:

 چرخش محوری; مانند چرخش میله محور.

 حرکت خطی; مانند کشو.

 حرکت کروی; مانند لولای کاسه ساچمه‌ای.

 حرکت مفصلی; مانند درها.

نیروها:

 یاتاقان‌ها تنوع گسترده‌ای در اندازه و جهتی که می‌توانند تحمل کنند دارند.

 نیروها می‌توانند به صورت نیروی غالب شعاعی، محوری (یاتاقان کف‌گرد) یا ممان عمود بر محور اصلی یاافقی باشند.

فارسی