عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

جا زدن و در آوردن برینگ Mounting and dismounting

مهارت و نظافت از موارد لازم در هنگام جا زدن برینگ، جهت کارکرد مناسب آن است. برینگ قطعه دقیقی بوده و در هنگام نصب آن باید از روشهای صحیح و ابزار مناسب استفاده کرد.

فارسی