عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

توليد قفسه و درپوش

توليد قفسه و درپوش بلبرینگ 
 اولين مرحله در توليد قفسه ( كيج ) در ماشينهاي پرس DPF 100تن انجام مي گيرد . به اين ترتيب كه كلافهايي از ورق فلزي به ضخامتهاي 6/0 و8/0 و 1 ميلي متر قرقره هايي قرار گرفته و با عبور از بين دو غلتك راهنما وارد صفحة اصلي پرس مي شوند . اين كلافها سنگيني برابر با 1936 كيلوگرم دارند . سپس بازوي اصلي دستگاه با حركت رو به پائين خود و با قالبهايي كه به انتهاي آن متصل مي شود واشر را به وجود مي آورد كه واشر بوسيلة فشار باد و از راه يك لولة باريك و با قطر تقريبي 1 سانتي متر به بيرون دستگاه پرتاب مي شود .لازم به ذكر است كه ماشينهاي DPF قادر به توليد قفسه تمپر رولربرينگ و كيج بلبرينگ نيز هستند كه با نصب قالبهاي مورد نظر در انتهاي بازوي اصلي ماشين و همچنين صفحة راهنماي نور نوار فلزي اين امر امكان پذير است .

 

فارسی