عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

تغییر رنگ حرارتی چیست/

در صورتی که ناهمواری سطحی با کشیدن کاغذ سنباده پاک نشود به آن رنگ یا خوردگی گفته می شود و در صورتیکه پاک شود تغییر رنگ حرارتی اطلاق میگردد.

فارسی