عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

تغییر رنگ بلبرینگ چگونه ترمیم میشود؟

تغییر رنگ می تواند به صورتهای : زنگ زدگی، ایجاد حفره، خوردگی و تغییر رنگ حرارتی تقسیم شود. زنگار می تواند توسط یک حلال آلی استون زدوده شود. با بررسی میکروسکوپی ملاحظه می شود که حفره های الکتریکی از تخلیه الکتریکی حاصل می شود

فارسی