عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

تعریف و علت سایش و کچلی بلبرینگ ها در چیست؟

سایش عموماً در اثر لغزش قطعات بر روی یکدیگر نظیر سطح جانبی غلتک با لبه حلقه، سطح حفره های قفسه، قفسه و سطح راهنمای حلقه بلرینگ ایجاد می شود.
سایش حاصله از وجود مواد زائد و خوردگی نه تنها در مورد سطوح لغزنده بلکه در سطوح چرخشی نیز اتفاق می افتد.
سایش در سطوح جانبی غلتک های رولبرینگ استوانه ای
سایش در شیار غلتک رولبرینگ های استوانه ای دو ردیفه
علت:
سایش:
1. روانکار نامناسب یا غیر کافی.
2. آلودگی توسط مواد زائد.
کچلی:
1. بار مرتعش.
2. ارتعاش ملایم حاصل از بار بر روی سطوح درگیر.
کچلی در سوراخ داخلی رولبرینگ مخروطی
کچلی در سطح بیرونی حلقه بیرونی بلبرینگ شیار عمیق

فارسی