عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

تاریخچه پیدایش بلبرینگ و رولبرینگ

بلبرینگ یک اکتشاف نمی باشد که با کار مداوم بدست آمده باشد مانند لامپ یا موتور برق، بلکه این پدیده بتدریج خود را تکمیل نموده است و در اثر احتياج و امکانات زمان کامل تر شده است. 
جهت جابجایی لوازم سنگین انسانهای دوران قدیم همیشه به این فکر بوده اند 
که بصورتی مقاومت اصطکاکی را خنثی کنند 

 

فارسی