عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

تاریخچه برند TIMKEN؟

هنری تیمکن، کالسکه سازی اهل سنت لوییس بود که موفق شد در سال ١٨٩٨ رولبرینگ های مخروطی را جهت سهولت حرکت ارابه های سنگین وزن اختراع کند. این بلبرینگ ها قارد بودند، هم بارهای شعاعی (وزن) و هم بارهای محوری (نیرو وارده در پیچ) را تحمل کنند. این اختراع چندین مزیت داشت: یکی اینکه حرکت ارابه ها را آرامتر می کرد و در نتیجه هزینه تعمیر آنها را کاهش می داد. همچنین روان تر کار کردن آنها باعث می شد به اسب کمتری برای کشیدن ارابه های سنگین وزن احتیاج باشد. برتری دیگر آن ها نیز این بود که باعث می شد احتمال واژگون شدن ارابه در سر پیچ ها و از بین رفتن بار آن کاهش یابد

فارسی