عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بيرينگ ها بر روي غلاف

 بلبرینگ ها بر روي غلاف

براي نصب بيرينگ با رينگ داخلي مخروطي بر روي شفت استوانه‌اي مي‌توان از غلاف واسطه يا غلاف بيرون كشيدني استفاده كرد. اين روش باعث سادگي چيدمان و نصب و بيرون آوردن بيرينگ‌ها مي‌شود.
غلاف‌هاي واسطه( شكل 1 شكل 2) بيشتر از غلاف‌هاي بيرون كشيدني بكار مي‌روند زيرا نياز به مهار محوري بر روي شفت ندارند. به همين علت در جداول بيرينگ‌ها فقط بيرينگ‌ها بر روي غلاف واسطه آورده شده‌اند.

فارسی