عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بوشهای تبدیلی (Adaptor sleeves)

این بوشها معمولاً با مهره قفلی و سایر لوازم قفل کننده همراه هستند. بوش دارای شکاف بوده و شیب سطح بیرونی آن 1/12 است. از قطر داخلی 200mm به بالا، بوش دارای سوراخ و شیار لازم جهت عبور روغن است. این طراحی با OH مشخص می شود.

فارسی