عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بوشهای تبدیلی Adapter sleeves

بوشهای بلبرینگ تبدیلی Adapter sleeves

این بوشها معمولاً با مهره قفلی و سایر لوازم قفل کننده همراه هستند. بوش دارای شکاف بوده و شیب سطح بیرونی آن 12/1 است. از قطر داخلی 200 mm به بالا، بوش دارای سوراخ و شیار لازم جهت عبور روغن است. این طراحی با OH مشخص می شود.
جهت نصب بر روی شافت های پله ای و در مقابل یک حلقه پشت بند، طراحی مخصوص این بوشها با سوراخ تزریق روغن و شیار توزیع کننده هم بر روی سطح بیرونی و هم در سوراخ داخلی نیز تولید می شود. این طراحی با علامت OH ……HB مشخص می شود.

فارسی