عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بوشهای تبدیلی و کششی Adapter and withdrawal sleeves

بوشهای بلبرینگ تبدیلی و کششی Adapter and withdrawal sleeves
جهت نصب برینگهای با سوراخ داخلی مخروطی بر روی شافتهای استوانه ای بکار می روند. این بوشها جازدن و درآوردن برینگها را تسهیل می کند. استفاده از بوشهای تبدیلی Adapter چه بروی شافت های مسطح Smooth و چه پله ای Stepped بیشتر عمومیت دارد، زیرا کار با آنها ساده تر است. در استفاده از بوشهای کششی، وجود یک تکیه گاه نظیر پله بعنوان تکیه گاه برینگ الزامی است.
رسیدن به انطباق مورد نظر بین شافت و برینگ احتیاج به نیروی زیاد دارد، بخصوص در برینگهای بزرگ. این امر با استفاده از تزریق روغن تسهیل می شود، لذا اکثر بوشها با قطر 200 میلیمتر به بالا دارای سوراخها و شیارهای لازم جهت تزریق و عبور بین برینگ، شافت هستند.

فارسی