عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ فوق دقیق

عنوان بلبرینگ های فوق دقیق، به دسته ای از بلبرینگ ها اطلاق می گردد که نسبت به بیرینگ های عادی از دقت بسیار بالاتری برخوردار می باشند. دقت بالای این بلبرینگ ها موجب استفاده از آن ها در شرایطی شده که دقت بالا در عملکرد کلی سیستم حیاتی بوده و بیرینگ های عادی قادر به تأمین ضروریات طراحی نمی باشند.

فارسی