عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ غلتشي

 بلبرینگ هاي غلتشي داراي يك سرعت كاركرد حدي مي باشند . معمولا دماي كاركرد روانكار يا جنس اجزاي بيرينگ اين حد را تعيين مي كند .

سرعتي كه در حد دماي كاركرد مي توان به آن دست يافت به گرماي اصطكاكي ايجاد شده در بيرينگ ( به علاوه  گرماي ناشي از منابع خارجي ) و مقدار گرمايي كه از بيرينگ به خارج منتقل مي شود ، بستگي دارد .

نوع و اندازه بلبرینگ ، طرح داخلي ، بار ، روانكاري و شرايط خنك شدن به همراه طرح قفسه ، دقت و لقي داخلي نقش تعيين كننده در ظرفيت سرعت بيرينگ دارند .

در جداول بلبرینگ ها معمولا دو سرعت ذكر شده است : سرعت مرجع ( حرارتي ) و سرعت حدي ( سينماتيكي ) ، كه مقادير هر يك از اين سرعت ها به معيارهاي مربوطه بستگي دارد .

فارسی