عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ ساچمه ای

بلبرینگ ساچمه ای ساده بارهای شعاعی را بخوبی تحمل می کند و بارهای محوری را تقريبا تا ٪۶۰ بارهای شعاعی مستحمل می شود و برای بالاترین دور اختصاص داده شده است و قابل تفکیک نمی باشد. آرایش ساختمانی ۴۲ و ۲۳ برای بلبرینگ ساچمه ای ساده دو ردیفه معتبر می باشد.

فارسی