عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ خودمیزان

بلبرینگ خودمیزان :این برینگ در یک طرف دو شیار دارد و در یک طرف سطح کروی می باشد که سطح کروی باعث خودمیزان میشود . در م واردیک ه محور با پوسته ی داخلی انطباق نداشته باشد، یا محور دارای خیز باشد استفاده می شود . خیز : در علم فنی یعنی خم شدن محور

فارسی