عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ تماس زاویه ای

بلبرینگ تماس زاویه ای : سطوح غلتش در رینگ داخلي و خارجي بلبیرینگ ه اي تماس زاویه اي نسبت به یكدیگر در جهت محور بیرینگ جابجا شده اند. بن ابراین ای ن بیرینگ ها براي تحمل بار تركیبي ( بار محوري و شعاعي همزمان) طراحي شده اند. ظرفی ت حم ل ب ار مح وري بلبیرینگه اي تماس زاویه اي با افزایش زاویه تماس، افزایش ميیابد. زاویه تماس، زاویه بین خط ارتباط دهنده نقاط تماس ساچمه ها با سطوح غلتش در صفحه شعاعي ( مسیر انتقال بار از یك سطح غلتش ب ه س طح دیگ ر) و خط عمود بر محور بیرینگ است.

فارسی