عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگهای کف گرد

بلبرینگهای کف گرد بصورت یکطرفه و دو طرفه طراحی شده اند. هر دو طرح، نیروهای محوری زیادی را قبول می نمایند ولی نمی توانند تحت تنش نیروهای شعاعی قرار بگیرند. 
آنها از یک صفحه مواج و یک صفحه بدنه و عناصر غلتك باحفاظ تشکیل شده اند. از این جهت عناصر غلتک بطور مطمئن در ریل (مسیر حرکت) هدایت می شوند و همیشه باید بر روی این بلبرینگها یک بار محوری متوسط بطور ثابت اثر نماید. در طراحی سطوح بلبرینگهای شیاردار محوری با بدنه کروی واشری تخت برای بالانس انحرافات زاویه ای سطوح در بدنه تعبیه شده است.

فارسی