عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگهاي نوع اس

 بلبرینگهاي  نوع اس با شیار عمیق که رینگ داخلی آنها دنباله داشته باشد را بلبرینگ نوع این طرح فقط براي بعضی از موارد خاص به کار می رود . در این نوع بلبرینگ به یک طرف رینگ داخلی ، یک رینگ قفل کن خارج از مرکز نصب می شود  و یا خود رینگ داخلی
بلندتر طراحی شده و روي آن دو پیچ تنظیم تعبیه می شود .عموماً این نوع رینگها حلقه آب بندي لاستیکی دو طرفه داشته و حتی در مورادي اززبانه هاي نصب شده خارجی رینگ بیرونی به شکل کروي سنگ زده می شود تا با چرخش داخل محفظه چدنی یا فولادي مخصوص خود ،
بتواند خود را با اشکالات احتمالی عدم تراز بودن شفت یا اشکال موقعیت قر ار گیري بلبرینگ ،تطبیق دهد . این بلبرینگها عموماً درماشین آلات کشاورزي ، نوار نقاله ها و ماشین آلات ساختمانی به کار می روند .

فارسی