عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

برای گرم کردن بلبرینگ به چه نکاتی باید توجه داشت/

در زمان نصب بلبرینگ به روش گرم کردن، هرگز شعله ی مستقیم را به بلبرینگ تماس ندهید.پس از قرار دادن بلبرینگ در محل مناسب خود روی دستگاه، مادامی که بلبرینگ گرم است آنرا تکان ندهید تا سرد شود در غیر این صورت ممکن است بلبرینگ از محل قرارگیری صحیح خود خارج شود.

فارسی