عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بار استاتیکی معادل Equivalent static load بلبرینگ و

بار استاتیکی معادل Equivalent static load

برای بلبرینگ های منفرد و بلبرینگ هایی که به صورت پشت سر هم جفت می شوند داریم: Po=0.6Fr+0.5Fa در برینگ هایی که به صورت روبرو یا پشت به پشت جفت می شوند داریم: Po=Fr+1.7Fa

فارسی