عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بارهای ترکیبی بلبرینگ

 بارهای ترکیبی با ترکیبی از یک بار محوری به همراه یک بار شماعی تشکیل شده است که به طور همزمان عمل می‌کند توانایی بار حمل بار محوری به یک بلبرینگ این توسط زاویه تماس تعیین می شود هرچه این زاویه بزرگتر باشد بلبرینگ این برای حمل بار محوری مناسب‌تر است بنابراین یکی از شاخص های بسیار مهم برای این مسئله فاکتور محاسباتی می باشد که با افزایش زاویه تماس کاهش پیدا میکنند مقدار این فاکتور برای حل بلبرینگ در جدول موجود در آن می‌باشد ظرفیت حمل بار محوری بلبرینگ به طراحی داخلی و روی آن بستگی دارد در مقالات بعدی در زمینه بار های ترکیبی و میزان آنها و مشخصات آنها بیشتر توضیح خواهیم داد

فارسی