عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

باردینامیکی در بلبرینگ ها تا چه اندازه ظرفیت دارد؟

در اکثر بلبرینگ ها باری که عمر اسمی معادل ۱۰۰۰۰۰۰ دور را به دست می‌دهد

(مطابق استاندارد ISO 281:1990)

مقدار و جهت بار ثابت فرض شده

    و برای بلبرینگ های شعاعی بار خالص شعاعی
    و برای بلبرینگ های محوری بار خالص محوری و مرکزی

در نظر گرفته می‌شود.

فارسی