عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

ایجاد حفره الکتریکی Electric Pitting

ایجاد حفره الکتریکی Electric Pitting
تعریف:
پدیده ای است که طی آن سطح برینگ به طور نسبی بر اثر جرقه های حاصله از ورود و خروج جریان الکتریکی از لایه بسیار نازک فیلم روغن در محل تماس جزء غلتشی با شیار ذوب می شود.
این اثر می تواند به صورت حفره یا شیار باشد. نوع شدید آن می تواند به پوسته پوسته شدن بیانجامد.
در صورت توانایی مشاهده شیار و حفره بر روی سطوح برینگ با چشم غیر سطح، برینگ مذکور قابل استفاده نخواهد بود.
بر روی بلبرینگ شیار عمیق
بر روی بلبرینگ استوانه ای
بر روی حلقه داخلی رولبرینگ استوانه ای
شیار بر روی حلقه داخلی رولبرینگ استوانه ای
شیار بر روی غلتک های بشکه ای
علت:
سطح برینگ بطور نسبی به علت عبور جریان برق ذوب شده است.
روش اصلاح:
عایق کاری برینگ یا قطعات نزدیک برینگ.

فارسی