عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

ایا میدانید روش اصلاح پوسته شدن حلقه داخلی بلبرینگ چیست؟

. پوسته پوسته شدن:
الف- استفاده از برینگ با قدرت تحمل بار بالاتر.
ب- کنترل وجود بار غیرعادی.
ج- بهبود روش روانکاری جهت حصول اطمینان از تشکیل لایه روانکار از طریق افزایش ویسکوزیته.
2. پیدایش حفره:
افزایش ویسکوزیته روانکار جهت حصول اطمینان از تشکیل مطلوب تر فیلم آن.
پوسته شدن حلقه داخلی رولبرینگ بشکه ای

فارسی