عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

انواع ساچمه در بلبرینگ ها

۱-رولر بشکه اي رولر بشکهای نا متقارن در رولبرینگ ها
۲-رولر بشکه اي رولر بشکهای متقارن در رولبرینگ ها
۳-رولر سوزنی در رولبرینگ ها
۴-رولر استوانه ای در رولبرینگ ها
۵-ساچمه در بلبرینگ ها
۶-رولر مخروطی در رولبرینگ ها

فارسی