عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

انتخاب نوع بلبرینگ

 انتخاب نوع بلبرینگ

هر نوع بلبرینگ بر اساس طرح خود مشخصه‌ها و خواصي دارد كه آن را كم و بيش براي يك كاربرد مناسب مي‌كند. براي مثال، بلبرینگهاي شيار عميق مي‌توانند بارهاي شعاعي و محوري متوسط را تحمل كنند. اصطكاك در اينبلبرینگها كم بوده و امكان توليد آنها با دقت زياد و در طرح‌هاي كم سروصدا وجود دارد. بنابراين اين بيرينگ‌ها در الكتروموتورهاي الكتريكي كوچك و متوسط به طور وسيع استفاده مي‌شوند.
رولربيرينگ‌هاي كروي و توريدال مي‌توانند بارهاي سنگين را تحمل كنند و همچنين خودتنظيم مي‌باشند (خود را با عدم همراستايي بين شفت و نشيمنگاه تنظيم مي‌كنند). اين خواص آنها براي كاربرد در صنايع سنگين در جايي كه بار سنگين، تغيير شكل شفت و عدم همراستايي وجود دارد، مناسب مي‌كند.
در بيشتر موارد چندين عامل بايد در نظر گرفته شده و نسبت به يكديگر مقايسه شوند. لذا امكان ارائه يك قانون عمومي وجود ندارد. اطلاعات ارائه شده در اين بخش مهم‌ترين فاكتورهايي هستند كه بايد در انتخاب يك بيرينگ استاندارد در نظر گرفته شوند، كه عبارتند از:
• فضاي موجود
• بارها
• عدم همراستايي (Misalignment)
• دقت
• سرعت
• حركت بي سروصدا
• سفتي (Stiffness)
• جابجايي محوري
• نصب و بيرون آوردن بيرينگ
• بيرينگ‌هاي آب‌بندي شده

خلاصه‌اي از انواع بيرينگ‌هاي استاندارد، طرح و مشخصة آنها و مناسب بودن آنها براي شرايط و كاربردهاي مختلف در ماتريس  آورده شده است. جزئيات كامل هر نوع بيرينگ خاص به همراه مشخصه‌ها و طرح‌هاي موجود آن در بخش مربوط به آن بيرينگ آمده است. بيرينگ‌هايي كه در ماتريس آورده نشده‌اند، عموماً براي چند كاربرد شناخته شده خاص به كار مي‌روند.
ماتريس يك تقسيم‌بندي نسبتاً سطحي از بيرينگ‌ها را نشان مي‌دهد. به علت محدوديت علائم در ماتريس نمي‌توان اختلاف دقيق بين بيرينگ‌ها را نشان داد. همچنين بعضي خواص فقط به طرح بيرينگ بستگي ندارند. براي مثال سفتي در يك چيدمان شامل بيرينگ‌هاي تماس زاويه‌اي يا مخروطي به پيش‌بار و سرعت نيز بستگي دارد و سرعت خود بستگي به دقت بيرينگ و ديگر اجزاء و طراحي قفسه دارد. جداي از محدوديت‌هاي آن، ماتريس  را مي‌توان براي انتخاب نوع بيرينگ به كار برد. البته لازم به ذكر است كه هزينه كل چيدمان بيرينگ‌ها و مسائل مربوط به انبارداري نيز در انتخاب نهايي تأثيرگذار مي‌باشند.
پارامترهاي مهم در طراحي چيدمان بيرينگ‌ها نظير ظرفيت حمل بار و عمر، اصطكاك، سرعت‌هاي مجاز، لقي داخلي بيرينگ يا پيش‌بار، روانكاري و آب‌بندي در بخش‌هاي ديگر به طور كامل بررسي مي‌شوند.

 

فارسی