عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

الکترونیک و بلبرینگ

پیشرفت در زمینه علوم الكترونیك وسایلي در اختیار صنعت یاتاقان سازي قرار داده است تا این تئوري ها را بررسي و اصول پایه اي دینامیك ماشین ابزار را درك كرده و در نتیجه بتواند دقت سنگ كاري (سمباده زني) را افزایش دهد.

فارسی