عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

افزایش صلبیت To enhance stiffness

صلبیت برینگ عبارت است از نسبت بار اعمال شده به برینگ به تغییر شکل الاستیکی آن (mµ/N) این مقدار در برینگ های با بار اولیه، کمتر از برینگ هایی است که بار اولیه ندارند

فارسی