عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

اصطلاح پوسته شدن حلقه داخلی بلبرینگ به چه معناست/

وسته پوسته شدن، پیدایش حفره Flaking , Pitting
تعریف:
پوسته پوسته شد پدیده ایست که طی آن سطح شیار غلتک یا ساچمه به علت اعمال مکرر بار با مقطعی پولک مانند کنده می شود. ظهور آن به منزله پایان عمر برینگ است. پیدایش حفره عبارتست از ایجاد سوراخهایی به عمق 0.1 mm بر روی شیار غلتک.
پوسته پوسته شدن حلقه داخلی بلبرینگ شیار عمیق
علت:
پوسته پوسته شدن و پیدایش حفره در مراحل اولیه کارکرد برینگ بدلیل شرایط زیر بروز می نماید:
1. کاهش لقی داخلی نسبت به مقدار معین شده در حین چرخش برینگ.
2. اشتباه در نصب حلقه برینگ و کج شدن آن.
3. ایجاد ترک، دندانه شدن، زنگ زدگی و شکستگی بر روی شیار غلتک در حین نصب.
4. غیر دقیق بودن شکل شافت یا محفظه.
پوسته پوسته شدن حلقه داخلی رولبرینگ استوانه ای
پوسته پوسته شدن حلقه بیرونی رولبرینگ استوانه دو ردیفه
پوسته پوسته شدن حلقه داخلی رولبرینگ مخروطی

فارسی