عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

استفاده از بلبرینگ در الکتروموتورها

در انتخاب بلبرینگ ها باید توجه داشت که هر نوع بلبرینگ با توجه به طرح خود مشخصه‌ ها و ویژگی هایی دارد که آن را کم و بیش برای یک کاربرد خاص بلبرینگ مناسب می‌ کند. مثلا : بلبرینگ های شیار عمیق می‌ توانند بار های شعاعی و محوری متوسط را تحمل کنند و اصطکاک در این نوع از بلبرینگ ها کم بوده و امکان تولید آنها با دقت زیاد و در طرح‌ ها یی با تولید سر و صدا ی بسیار کم وجود دارد.

در نتیجه این بلبرینگ ها در الکتروموتور های الکتریکی کاربرد زیادی دارند.

فارسی