عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

ابعاد بلبرینگ

 ابعاد خارجي بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم بجز بلبرینگها با رينگ داخلي بيرون زده، مطابق استاندارد ISO 15:1998 مي‌باشند. ابعاد بلبرینگها با رينگ داخلي بيرون‌زده مطابق بخش دوم استاندارد DIN 630 مي‌باشند كه در سال 1993 حذف شده است

فارسی