عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

آزمایش چرخش Test runing

در آزمایش کارکرد، برینگ باید دارای روانکار بوده و حتماً تحت یک مقدار بار حداقل قرار داشته و بتواند با سرعتهای کم و زیاد چرخش کند. در صورتی که یک قطعه چوبی یا فلزی را با محفظه در نزدیکترین نقطه به برینگ تماس دهیم، می توانیم صدای حاصل از چرخش آن را کنترل نمائیم.
معمولاً برینگها یک صدای فرفر یکنواخت تولید می کنند. صدایی شبیه جیغ یا سوت نشانه روانکار ناکافی است. صدای ریز و سنگین یا ضربه ای غیر یکنواخت نشانه وجود مواد زائد در داخل برینگ است.
بالا رفتن دما بعد از شروع چرخش، یک امر عادی است. مثلاً اگر روانکار گریس باشد تا توزیع یکنواخت گریس و ایجاد تبادل حرارتی کامل، دما افت نخواهد کرد.
دمای زیاد غیر نرمال دلالت بر عواملی نظیر زیاد بودن روانکار، پیچ و تاب برداشتن برینگ در امتداد شعاعی یا محوری، عدم ساخت دقیق قطعات مجاور برینگ یا اصطکاک زیاد کاسه نمد دارد.

فارسی