عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

» رولبرینگ های سوزنی کف گرد

»»» رولبرینگ های سوزنی کف گرد :

»»» رولبرینگ های سوزنی با پوسته کشیده شده :همانگونه که از نام آن پیداست ،حلقه بیرونی آنها نازک بوده و کشش عمیق شده است.ضخامت آنها کم و قدرت تحمل بار زیادی دارند

فارسی