عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

نگاهی بر پسوندهای بلبرینگ

پسوند هاي مهم در بلبرینگ

A: انحراف يا اصلاح نسبت به طرح داخلي استاندارد در همان اندازه و ابعاد. به عنوان يك قانون كلي معني آن وابسته به نوع بيرينگ يا سري هاي بيرينگ خواهد داشت. به عنوان مثال
۴۲۱۰A: بلبرينگ شيار عميق دو رديفه است كه بدون شيار جازني ساچمه توليد شده است.
همچنين ۳۲۲۰A: بلبرينگ تماس زاويه اي دو رديفه است كه بدون شيار جا زني توليد شده است.

AC: بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه با ز اویه تماسی ۲۵ درجه.

ADA:طراحی داخلی اصلاح شده،شیار خار فنری اصلاح شده در رینگ خارجی،دو قسمت رینگ داخلی به کمک رینگ نگهدارنده،یکپارچه شده است.
ADB:طرح داخلی اصلاح شده،شیار خار فنری در رینگ خارجی،دو قسمت رینگ داخلی به وسیله یک رینگ نکهدارنده نگه داری می شود.

B:انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی در همان اندازه و ابعاد و در یک قانون کلی بستگی به نوع بلبرینگ دارد.به عنوان مثال ۷۲۲۴B بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه با زاویه تماسی ۴۰ درجه می باشد.یا ۳۲۲۱۰B رولبرینگ مخروطی با زاویه تماس تند (زیاد) می باشد.
(BXX(x: به همراه دو یا سه عدد معرف گونه های متفاوت با طرح استاندارد است که با استفاده از پسوندهای کلی نمی توان آنها را نشان داد به عنوان مثال:B20 تلرانس پهنا کاهش یافته است.

C:انحراف یا اصلاح نسبت به طرح داخلی در همان اندازه و ابعاد. به عنوان یک قانون کلی معنی آن وایسته به نوع بیرینگ خواهد داشت. به عنوان مثال ۲۱۳۰۶C رولبرینگ کروی به همراه رینگ داخلی بدون لبه،غلتک های متقارن،رینگ راهنمای شناور و قفسه پنجره ای از جنس فولاد پرسکاری است.
CA:
رولبرینگ کروی با طرح C به همراه لبه های نگه دارنده بر روی رینگ داخلی قفسه ماشین کاری.
بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه برای نصب جفتی.دو ردیف یاتاقان پشت به پشت یا در رو به روی هم با یک لقی در محور داخلی قرار می گیرند که این لقی کمتر از CB است.
CAC:رولبرینگ کروی با طرح CA به همراه تقویت هدایت کننده غلطک ها.
CB:
بیرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه برای نصب جفتی.دو ردیف بیرینگ پشت به پشت یا در رو به روی هم همچنین دارای لقی نرمال قبل از نصب هستند.
لقی محوری کنترل شده در بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه.
CC:
رولبرینگ کروی با طراحی C به همراه تقویت راهنمای غلطک ها.
بلبرینگ تماس زاویه ای تک ردیفه برای نصب جفتی. دو ر دیف بلبرینگ پشت به پشت یا در رو به روی هم همچنین دارای لقی محوری داخلی بزرگ تر از معمول CB قبل از نصب هستند.

CLN:رولبیرینگ مخروطی با تلرانسی بربر با کلاس ۶X استاندارد ISO.

CL0:رولبیرینگ مخروطی اینچی به همراه تلرانسی بربر با کلاس ۰ استاندارد ANSI/ABMA 19.2:11994

CL00:رولبیرینگ مخروطی اینچی با تلرانسی مطابق با کلاس ۰۰ استاندارد ANSI/ABMA 19.2:11994

CL3:رولبیرینگ مخروطی اینچی به همراه تلرانسی مطابق با کلاس ۳ استاندارد ANSI/ABMA 19.2:11994

CL7C:رولبیرینگ مخروطی با رفتار خاص اصطکاکی و حداکثر دقت حرکتی.

CN:لقی داخلی نرمال،به طور معمول با حروف اضافی برای نشان دادن محدوده لقی کاهش یافته یا جا به جا شده به کاربرده می شوند.
مثل:
CNH:نیمه بالایی محدوده لقی.
CNL:نیمه پایینی محدوده لقی
CNM:دو ربع میانی محدوده لقی.
CNP:نیمه بالایی و نیمه پایینی محدوده لقی C3 حروف L,M,H وP با یکدیگر برای تعیین کلاس های لقی C4،C3،C5 و C2 مورد استفاده قرار می گیرند.