عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

مفهوم سرعت بلبرینگ

مفهوم سرعت بلبرینگ: سرعت بلبرینگ در واقع سرعت کارکرد تمامی بلبرینگ تا سرحد رسیدن به دمای مجاز نوع فولاد به کار رفته در آنها یا هر ماده دیگر بکار رفته در ساخت آن بلبرینگ می باشد. به عبارتی دیگر هر چه دمای کاری برای بلبرینگ بیشتر باشد ، سرعت بلبرینگ هم به همان نسب دما بیشتر خواهد بود. پس بلبرینگ هایی که اصطکاک داخلی کم تری داشته باشند و به تبع آن حرارت کمتری هم تولید کنند آن بلبرینگ سرعت بالایی خواهند داشت.

توجه به میزان سرعت بلبرینگ در انتخاب بلبرینگ ها
بلبرینگ های سرعت بالا یا دور بالا

    انواع بلبرینگ های شیار عمیق ( تا اندازه هایی محدود )
    انواع بلبرینگ های خود تنظیم   ( تا اندازه هایی محدود )

هنگامی که بار شعاعی بر آنها وارد شود ، می توانند سرعت بالا یی را تحمل داشته باشند و همچنین

    انواع بلبرینگ های تماس زاویه‌ ای  ( تا اندازه هایی محدود )

هم با وارد آمدن بار ترکیبی آن بلبرینگ ها نیز می توانند سرعت بالایی بگیرند.

اگر ساچمه های این بلبرینگ ها ( بلبرینگ های دارای ساچمه های گرد ) از جنس سرامیک ساخته شود  و قفسه های آنها هم از نوع فیبری باشد ، سرعت بلبرینگ بسیار بیشتر هم خواهد شد؛ چراکه این سرامیک های خاص که در ماتریسی از شیشه میباشند ، در تقابل با فولاد اصطکاک بسیار کمی تولید کرده و به تبع آن ، گرما که یکی از عوامل موثر در خرابی بلبرینگ ها هست ، کاهش یافته و عمر بلبرینگ در سرعت های زیاد افزایش پیدا می کند.