عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

لقی داخلی برینگ Bearing Internal Clearance

لقی برینگ عبارت است از مقدار فضایی که یک رینگ برینگ بتواند نسبت به رینگ دیگر در امتداد شعاعی یا محوری حرکت داشته باشد. تشخیص لقی داخلی یک برینگ قبل و بعد از نصب برینگ در محل کارکرد ضروری است. لقی بعد از نصب و در حین کارکرد برینگ بنابه دلایلی نظیر انطباق آن بر روی شفت و تفاوت در انبساط حرارتی رینگ‏ها از لقی اولیه (قبل از نصب) کمتر است. جهت عملکرد مطلوب برینگ، لقی داخلی شعاعی آن از اهمیت خاصی برخوردار است، بطور کلی بلبرینگ‏ها باید بدون لقی (لقی صفر) یا حتی با لقی منفی باشند.